värk

http://translate.google.se/translate?sl=en&tl=sv&js=n&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&http://translate.google.se/translate?sl=en&tl=sv&js=n&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.medicinenet.com%2Ffibromyalgia%2Farticle.htm&act=urlu=http%3A%2F%2Fwww.medicinenet.com%2Ffibromyalgia%2Farticle.htm&act=url

tips här

http://mariesforum.bloggo.nu/

våld

Vad händer med vår kropp våra sinnen när vi blir illa behandlade. Det rasar helt när det är psykiskt fysiskt. Varför tar det så lång tid att fatta det? För vi blir hjärntvättade av den som gör det självkänslan åker ner. Vi kan inte tro det är sant måste smälta ta in det innan vi kan bestämma oss för att gå. Vi måste fråga nån om det är sant. Men vi känner i våra magar att det stämmer endå tvivlar vi. Det ska man inte. För det är sant det vi känner första gången. De som blir kvar både förälder barnet får posttraumatiskstress i kroppen och så blir det en massa sjukdomar av det under årens lopp. Med en som var mig nära fick både tbs och kol kolet gjorde så hon fixa det inte mera hon gick bort.

tips

http://mariesforum.bloggo.nu/tips-i-misshandel-till-ungdomar-med/

tips

http://www.pts.se/sv/

adhd

http://www.agrenska.se/Informationsmaterial/

barn

Tack för ditt brev till Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi bevakar hur barnkonventionen följs i samhället. Barnombudsmannen lämnar till exempel förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning och arbetar för att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som en utgångspunkt i sitt arbete. Vi utövar däremot ingen tillsyn över andra myndigheter, och får inte driva enskilda ärenden.

Enligt barnkonventionen så ska barnets bästa ligga till grund för varje beslut som rör ett barn. Barnet har rätt att vårdas av sina föräldrar, om det inte kan antas vara skadligt för barnet. Om någon misstänker att ett barn far illa och anmäler det till socialtjänsten så ska det göras en utredning, där man utreder barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga. När det finns risk för att barnets hälsa och utveckling skadas, till exempel genom fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller brister i omsorgen, och vårdnadshavaren själv inte går med på behövliga insatser, så kan socialnämnden besluta om ett omhändertagande med stöd av LVU. Beslutet ska prövas av förvaltningsrätten, och förvaltningsrättens beslut om att omhänderta en ung person kan överklagas till kammarrätten. Det står i förvaltningsrättens dom inom vilken tid och till vilken kammarrätt man ska överklaga. I överklagandet ska man skriva vad man är missnöjd med i förvaltningsrättens dom, och på vilket sätt man vill att den ska ändras. Man ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen.

När ett barn eller en ung person omhändertagits för vård, kan den unge samt dennes vårdnadshavare få ett så kallat offentligt biträde. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde, och han eller hon tar tillvara den unges eller vårdnadshavarens intressen i målet. Tag kontakt med domstolen om du vill veta mer. Mer information om förvaltningsrätten och vart ni kan vända er finns på http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____722.aspx.

Den som är missnöjd med hur socialtjänsten har hanterat ett ärende kan vända sig till Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten. Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se. Man kan även vända sig till Justitieombudsmannen (JO) som kontrollerar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar i sin verksamhet. Mer information hittar du på webbplatsen www.jo.se.

tips

http://www.misshandelfutura.n.nu/

tips

http://mariesforum.bloggo.nu/

brott

http://www.kvinnojouren.se/fakta/lagochratt/brottsrubriceringar

RSS 2.0